Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení  

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. 

Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy resp. je její nedílnou součástí. 

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. V příloze této zprávy je přiložena kompletní objednávka. 

V ceně za zboží není uvedeno dopravné a balné, není-li u zboží uvedena informace doprava zdarma. 

Informace o produktech nejsou závazné a provozovatel za informace neručí, přebírá je pouze od výrobce tak jak je dostane a připravuje je k nahlédnutí zákazníkovi, který si jejich pravost má ověřit u výrobce. 

Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a vybavené českými návody.

 

II. Objednání zboží, uzavření smlouvy  

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.  

Prodávající může žádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, lze ji považovat za neplatnou.

 

III. Cena a placení  

Nabídkové ceny uvedené na našem internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a poté i změnu ceny. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, případně zaplacena dobírkou při převzetí zboží kupujícím. 

Produkt může být v cenové kategorie Akce v případě, že je na tento produkt akční cena vypsána. 

V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. 

K ceně zboží je extra připočítána cena dopravy a balné. V případě, že je cena dopravného v ceně zboží je toto zboží značeno symbolem doprava zdarma. 

Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby:

- hotově na provozovně firmy GENE s.r.o.
- hotovost poslat složenkou na provozovnu firmy GENE s.r.o.
- převodem na účet firmy GENE s.r.o. (č.ú.: 617408-524/0600)
- dobírka -  platbu dobírkou lze provést při převzetí Vámi požadovaného zboží od dopravní společnosti

Sleva za platbu předem:
- při úhradě objednávky  předem na účet 617408-524/0600 Vám bude k uvedeným slevám započítáno skonto za rychlou platbu 3%

IV. Dodací lhůta 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. 

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání a vyžádá si odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Dodací termín:
- v případě, že je zboží skladem - do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky
- v případě, že není zboží skladem -  5 až 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky

- vyjímka: Satjam - centrála 1-2 týdny, pobočky cca 2-3 týdny
                  betonové výrobky - na objednávku - doba dodání se určuje u jednotlivého zboží, a to dle aktuálního stavu ve skladu výrobce


V. Dopravní podmínky, dopravné

Cena za dopravu je určena typem zboží, jeho váhou, cenovou výší objednávky či ucelené zakázky.

Dopravné z výrobních závodů se řídí podmínkami výrobců, včetně skládání hydraulickou rukou, manipulace, počet palet apod.

Kupující bude prodávajícím předem informován o finanční výši za dopravu objednaného materiálu.Prodávají zajistí cenově výhodnou a rychlou přepravu vybraného materiálu, kterou uhradí kupující.

ZDARMA - doprava ucelené zakázky nebo při objednávce nad 50.000 Kč bez DPH.


VI. Po objednání 

Budete kontaktováni emailem, telefonicky či poštou s podrobnými informacemi o termínu doručení. 

Den před doručením budete opětovně informováni o této skutečnosti.

VII. Ochrana osobních údajů 

Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. 

Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí.  V případě souhlasu kupujícího si firma vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o novém zboží.


VIII. Záruka 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku dle jednotlivých výrobců a zodpovídá za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. 

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 60 dnů ode dne jejího obdržení. 
3. Jako spotřebitel má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Zboží je povinen vrátit neporušené a v původním obalu. Kupující při odstoupení od smlouvy uhradí provozovateli manipulační poplatek za dopravu zboží k němu a náklady vzniklé touto dopravou v ceně dle aktuálního ceníku provozovatele.

IX. Reklamace  

Kupující je povinnen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje tím, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení, tj. nejpozději do 3 dnů. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti.

Při reklamaci zakoupeného zboží se zákazník může obrátit přímo na autorizované servisy daného výrobce. Tímto krokem výrazně zkrátí reklamační lhůtu a celý proces reklamace tak velmi výrazně urychlí. K této reklamaci je nutný doklad o nákupu, dodací list a záruční list. 

V případě uplatnění reklamace u prodejce, je nutné reklamovaný výrobek  zaslat zpět a předložit veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv, poštou či faxem na provozovnu prodávajícího.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, záruční list, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato.  

Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu. 6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.  

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. 

Prodávající dále nepřebírá odpovědnost za  poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží,  používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy , neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

X. Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Při trvalém smluvním vztahu má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.  

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.  

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.. 


Obchodní podmínky jsou platné od 24. října 2005, veškeré předchozí vydané podmínky se tímto ruší.